Διάσπαση Προσοχής

Διάσπαση Προσοχής ή Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας

Η διαταραχή διάσπασης προσοχής ή διαταραχή ελλειμματικής προσοχής - υπερκινητικότητας (ADHD) περιλαμβάνει συμπτώματα όπως η δυσκολία εστίασης της προσοχής σε μια εργασία, υπερκινητικότητα και παρορμητική συμπεριφορά. Ως διαταραχή ελλειμματικής προσοχής - υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ / ADHD) ορίζεται η μη συμβατή για την ηλικία παρορμητικότητα, η έλλειψη συγκέντρωσης και μερικές φορές η υπερβολική σωματική δραστηριότητα. Η κατάσταση αυτή σχετίζεται με μαθησιακές δυσκολίες και έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων.

Share it